Logo
Wersja dla słabowidzących Biuletyn informacji publicznej
Skontaktuj się z nami
Druki do pobrania
Regulaminy

RODO

Klauzula informacyjnaPoniżej znajdują się informacje, których przekazanie stanowi realizację obowiązku wynikającego z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO (Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119, str. 1, ze zm.).


Kto jest administratorem danych Państwa danych osobowych?
Publiczny Żłobek „Iskierka” w Gorzowie Śląskim, ul. F. Chopina 6, 46-310 Gorzów Śląski, NIP 576-15-90-207, REGON 387597890, tel. 34 3000187, email: iskierka@gorzowslaski.pl

Kto pełni funkcję inspektora ochrony danych?Tomasz Trzciałkowski
email: kontakt@idpo.pl
tel. +48 511 793 443

W jakim celu administrator danych przetwarza dane osobowe, oraz jaka jest podstawa prawna przetwarzania?Dane osobowe przetwarzane są w związku z rekrutacją oraz w zakresie i w celu zapewnienia dziecku prawidłowej opieki oraz w celu realizacji przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych dofinansowania, o którym mowa w art. 64c ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3. W przypadku przetwarzania danych wykraczających poza zakres wskazany w art. 3a ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, podstawą przetwarzania danych jest zgoda, o której mowa w art. 6 u st. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO).

Jakie są prawnie uzasadnione interesy realizowane przez administratora lub przez stronę trzecią?W kontekście rekrutacji nie dochodzi do przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu administratora danych.

Czy istnieją odbiorcy danych osobowych? Jakie są kategorie odbiorców?W ramach prowadzonego procesu rekrutacji dane osobowe nie będą udostępniane żadnym podmiotom trzecim. Dane mogą być udostępnione jedynie w sytuacji, gdy zwróci się o to uprawniony organ w ramach prowadzonego przez siebie postępowania.

Czy administrator danych przekazuje dane osobowe do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej?Nie. Administrator danych nie przekazuje danych poza obszar EOG.

Przez jaki okres dane osobowe będą przechowywane?Dane osobowe przetwarzane przez okres rekrutacji, wykonania umowy o korzystanie z usług żłobka, a następnie przechowywane przez okres wskazany w obowiązującym administratora danych normatywie kancelaryjno-archiwalnym.

Jakie prawa przysługują Państwu na mocy RODO?Podającemu dane przysługuje prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Wnioski o skorzystanie z ww. praw dostępne są dla osób, których dane dotyczą, w sekretariacie placówki oraz w punkcie kontaktowym inspektora ochrony danych.

Czy przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych?Tak. Dobrowolnie wyrażona zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Gdzie można złożyć skargę?Jeżeli uznacie Państwo, że administrator danych nie przestrzega przepisów RODO, możecie Państwo złożyć skargę organowi nadzorczemu. W Polsce jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Szczegółowe informacje dotyczące trybu i sposobu złożenia skargi znajdziecie Państwo na stronie WWW Urzędu Ochrony Danych Osobowych (https://uodo.gov.pl/pl/83/155) oraz w punkcie kontaktowym inspektora ochrony danych.

Czy podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym lub warunkiem zawarcia umowy oraz czy jesteście Państwo zobowiązani do ich podania i jakie są ewentualne konsekwencje niepodania danych?Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, wskazanym wprost w przepisach ustawy Prawo oświatowe. Podanie dodatkowych danych (przetwarzanych na podstawie zgody) jest dobrowolne, ale odmowa ich podania może utrudnić lub wydłużyć kontakt.

Czy dane osobowe służą zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji lub profilowaniu?Dane osobowe nie podlegają profilowaniu ani nie są wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.
 
ID: 21 Data: 2023-01-30